Законска Усогласеност

Софтверот за бришење на податоци кој се користи во Монодата, генерира сертифициран извештај за секој избришан мемориски уред како доказ дека процесот на бришење е успешно и правилно комплетиран.

Сертифицираниот извештај ги содржи сите детали за процесот на бришење како што се: начин на бришење, времетраењето на процесот, модел и сериски број на меморискиот уред кој што е избришан итн. Извештајот може да се искористи за IT ревизија, ISO 27001 сертификација или за постигнување усогласеност со GDPR. Сертифицираниот извештај генериран по бришењето на податоците може автоматски да се достави на вашата е-адреса, на УСБ мемориски уред или во печатена форма.

Сертификати на софтверот

Софтверот кој го користиме ги исполнува сите меѓународни регулаторни и технички стандарди, а воедно е и единствениот софтвер за бришење на податоци кој е сертифициран со NIAP EAL 2+ безбедносен стандард издаден од Американската организација National Information Assurance Partnership (NIAP). Овој сертификат значи дека софтверот е во согласност со следните меѓународни регулаторни и технички стандарди:

TOP