ТЕХНОЛОГИЈА

Монодата нуди трајно и безбедно уништување на податоци од сите електронски уреди вклучувајќи хард дискови (HDD и SSD), сервери, мобилни телефони и УСБ мемориски уреди. За таа цел, користиме високо сертифициран софтвер развиен во САД, а користен од многу Американски државни институции и меѓународни компании.

Бришењето на податоци е софтверски метод при што постоечките податоци на мемориските уреди се заменуваат со нови податоци т.е. сите сектори на уредот се препишуваат со единици и нули. По препишувањето, податоците не може да се вратат со ниту една форензичка процедура.

Целиот процес на бришење се документира со сертифициран извештај кој што е во согласност со сите локални и меѓународни стандарди за бришење на податоци.

Сигурно бришење на податоци (Secure Erase) се врши преку firmware, односно преку системскиот софтвер запишан во ROM, PROM или EPROM меморијата. Firmware софтверот  корисникот може да го чита, но не може да го промени. Кога е возможно, софтверот испраќа команда до фирмверот на уредот со што почнува процесот на презапишување на секој сектор со 0 или 1. Со оглед на тоа што ова е интерен процес, истиот се завршува многу брзо.

Софтверот кој го користиме има способност да утврди дали меморискиот уред кој се брише има можност да направи вакво сигурно бришење и доколку е возможно софтверот ќе се обиде да го примени овој метод за поефикасно бришење на уредот. Ако е избрана, на пример, шема на бришење со 3 поминувањa (3 pass overwrite pattern), софтверот ќе се обиде да употреби secure erase во едно од трите поминувања. Софтверот автоматски генерира лог со информации кој што потврдува дека овој метод е реализиран.

Меѓутоа, ако secure erase методот не е поддржан од меморискиот уред,  самиот софтверот мануелно го извршува овој процес. Во зависност од избраната шема на бришење, софтверот ќе ги препише сите сектори од меморискиот уред со нови податоци.

БРИШЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ

ШЕМИ НА ПРЕПИШУВАЊЕ

Постојат многу државни и корпоративни стандарди кога се работи за софтвер кој ги отстранува податоците. Клучниот фактор во исполнувањето на овие стандарди е бројот на препишувања на нови податоци врз веќе постоечките податоци на меморискиот уред. Дополнително, повеќето стандарди бараат доказ дека сите податоци се отстранети од меморискиот уред и бараат да се наведат шемите на препишување.  Целосно бришење на податоците ги опфаќа и скриените подрачја, како DCO, HPA и премапирани сектори.

Двата најчесто користени стандарди за бришење на податоци во светот се од Министерството за Одбрана на САД (DoD) и Националниот Институт за Стандарди и Технологија (NIST). Софтверот што го користиме обезбедува преку 20 презапишувачки шеми во согласност со разни меѓународни стандарди задоволувајќи ги дури и DoD 5220.22-M и NIST 800-88 стандардите. Нашите процедури за бришење содржат минимум едно препишување, проследено со верификација. Во зависност од стандардот кој што се бара во конкретен случај, постои можност да се користат шеми со повеќе препишувања или со посложени алфанумерички карактери.

Со презапишување на податоците на меморискиот уред, податоците се трајно уништени оневозможувајќи поврат со било каков вид на форензички процедури.

МНОГУБРОЈНИ УРЕДИ

Повеќе мемориски уреди може да се бришат истовремено со што повеќекратно се зголемува брзината и ефикасноста на целиот процес.

Благодарение на нашата напредна опрема, Монодата има капацитет да брише до 60 мемориски уреди истовремено поврзани еден уред.

TOP